COMUNITATE
 

      AVOCATI

      EXECUTORI

      LICHIDATORI

      NOTARI


INSTANTE
 

      Judecatorii

      Tribunale

      Curti de apel

      I.C.C.J.

      Parchete


INFORMATII
 

      Coduri CAEN 2008

      Noile taxe de timbru

      Conturi pt. achitarea
        taxelor judiciare

      Trezorerii

      Evenimente


PUBLICATII JURIDICE
 

      Carti juridice

      Inscrie-ti cartea


MODELE CONTRACTE
 

      Persoane fizice

      Persone juridice


CONTACT
 

      Adauga anunt

      Publicitate

      Sugestii

      Contact


 

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU


 

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ

TAXA JUDICIARA DE TIMBRU
- RON-

Art. 2 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

x

a) până la valoarea de 38,80 lei

2

b) între 38,81 lei şi 388 lei

2 lei + 10% pentru ce depăşeşte 39 lei

c) între 388,01 lei şi 3.879,00 lei

37 lei + 8% pentru ce depăşeşte 388 lei

d) între 3879,01 lei şi 19.394,80 lei

316 lei + 6% pentru ce depăşeşte 3.879 lei

e) între 19.394,81 lei şi 38789,60 lei

1.247 lei + 4% pentru ce depăşeşte 19.395 lei

f) între 38789,61 lei şi 193.948,20 lei

2.023 lei + 2% pentru ce depăşeşte 38.790 lei

g) peste 193.948,20 lei

5.126 lei + 1% pentru ce depăşeşte 193.948 lei

(2) .......... Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ......... 1), indiferent de valoarea contestată

1941)

Art. 3 Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

x

a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă

19

a)1 cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic

12

b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani

10

c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj

19

d) cereri de recuzare în materie civilă

4

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10

f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare

10

g) contestaţii în anulare

10

h) cereri de revizuire

10

i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren

19

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituti

19

k) cereri de strămutare în materie civilă

4

l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4

m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

x

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris

4

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de

39

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen

4

o) cereri pentru încuviinţarea executării silite

10

o)1 cereri pentru emiterea somaţiei de plată

39

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor

388

r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:

x

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

- efectuarea de comisii rogatorii

78

s) cereri de înfiinţare a popririi

10

t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile

2

ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

1/pagină

ţ1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1

u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare

4

v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

1

x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

19

Art. 4 Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării

x

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice

39

b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

19

Art. 5 Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:

x

a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39

b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

39

Art. 6 În materie comercială, se taxează următoarele cereri:

x

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale

39

b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic

39

c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor

39

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)

19

Art. 7 Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele

x

a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei

39

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară

8

c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei

6

Art. 8 (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

x

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici

8

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei

4

Art. 81. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se taxează cu ......... 1)

21)

Art. 82 Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

x

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti

8

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc

4

Art. 9 (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel.

X

a) până la 388,00 lei

4%, dar nu mai puţin de 4 lei

b) de la 388,01 lei la 1.939,50 lei

16 lei + 3% pentru suma ce depăşeşte 388 lei

c) de la 1.939,51 lei la 3.879,00 lei

62 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 1.940 lei

d) de la 3.879,01 lei la 5.784,40 lei

100,90 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 3.879 lei

e) peste 5.784,40 lei

136 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 5.784 lei

(4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult de

39

(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie

4

(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate

8

(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară

2

Art. 11 (2) Se timbrează cu ......... 1) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ...........

41)

Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie

8

Art. 13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

8 
Powered by: MicoStyle.ro
Copyright © 2008 Avocati-Bucuresti.info    Toate drepturile rezervate!